Tegeleme võlanõuete ja juhtumitega vahemikus: 2500€ – 400 000€
Meie klientideks on: Äriühingud, Eraisikud, Korteriühistud
Peamised nõudeliigid: laenulepingud, müügilepingud, tasumata arved, vaidlused, elatisnõuded

RED Õigusabi ja inkasso

  • Inkasso ja nõuete ost – Võlgade sissenõudmine ja võlanõuete ost.
  • Võlaõigus – Esindame kliente läbirääkimistel; Koostame võlatunnistusi ja maksekokkuleppeid; Seisame kliendi õiguste eest võlgade sissenõudmisel.
  • Äriõigus – Äriõiguse nõustamise puhul on vaja peale juriidiliste teadmiste ka ärialaseid teadmisi ja arusaamist ettevõtte majandustsüklitest.
  • Maksuõigus – Analüüsime võimalikke maksuriske ja esindame maksuvaidlustes.
  • Lepinguõigus – Nõustame kliente lepinguõiguse ja võlaõiguse valdkonnas. Nõustame järgmistes võlaõiguse ja lepinguõigusega seotud küsimustes: lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel; abistame lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimustes; esindame lepinguväliste võlasuhetega seotud küsimustes (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jm).

Igal võlgnevusel või vaidlusel on lahendus, milleni jõudmisel tuleb tihtipeale kasutada praktikas omandatud kogemusi ja “sügavamalt kaevatud” informatsiooni. Meie RED Õigusabi büroos oskame seda teha!

Saada oma päring võlamenetluse või õigusabi küsimuse kohta

– Hoiame Teie andmed 100% konfidentsiaalsed
– Tasuta konsultatsioon
– Vastame Teile 24h jooksul


Lepingu- ja võlaõigus

Lepinguõigus reguleerib õigussuhteid, mis põhinevad poolte õiguslikult siduval kokkuleppel ehk lepingul. Lepinguõigus jaguneb kaheks: üldosaks ja eriosaks. Lepinguõiguse üldosas reguleeritakse lepingu sõlmimise ja täitmise üldpõhimõtted. Lepinguõiguse eriosas on sätestatud erinevad lepingute liigid ja lepinguvälised võlasuhted. Võlaõigus reguleerib võlasuhteid ning jaguneb lepinguõiguseks ja lepinguväliste võlasuhete õiguseks.

  • lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel;
  • abistame lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimustes;
  • esindame lepinguväliste võlasuhetega seotud küsimustes (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jm).

Inkasso ja nõuete ost

Nii kohtuväline kui ka kohtulik võlgade sissenõudmine ehk inkasso. Kui Teie äri või eraelu segavad laekumata arved või maksmata laenud, andke sellest teada ja usume, et saame aidata. Pakume inkasso -ja õigusabi teenust vaid juhtumitele, kus näeme reaalset potentsiaali asja lahendamisel.

Seega oleme valmis omal riskil tasuma ise kõik kulutused (meie töö, juriidilised teenused, riigilõivud ja advokaatide esinduskulud).

Aastal 2019 nõudsime edukalt sisse 81% töösse võetud nõuete summadest.

Võlamenetlus

Võlamenetlus jaguneb kohtuväliseks- ja kohtulikuks menetluseks. Tegeleme võlgade ostuga (nõuete ost). Ostame suntäidetavatest dokumentidest tulenevaid nõudeid (nt kohtuotsus, üürikomisjoni otsus jne) kui ka muudest dokumentaalselt tõendatavatest dokumentidest tulenevaid võlanõudeid (laenuleping, võlakiri jms).

Võlgade sissenõudmiseks pakume peamiselt kahte erinevat võimalust:

  • võla sissenõudmist teenusena (tulemustasu võimalus);
  • võlgnevuse loovutamist ehk võla ostmist

RED Õigusbüroo usub enda töö tulemusse nii palju et oleme valmis tasuma Teie eest esindus- ja kohtukulud

Oleme üks ainukesi õigusbüroosi, kes tasub oma klientide kohtulikud esinduskulud (juristi esindustasu, maksekäsu kiirmenetluse puhul riigilõivu, jms.), säästes nii Teie aega ja raha. Selle eelduseks on alusdokumentide olemasolu ja et võlgnik oleks vähegi maksejõuline.

Täitemenetlus tegeleb peamiselt kõiksugu kohustuste täitmise ja kohtutäiturite tegevusega.

Täitemenetlus tegeleb kohustuste täitmise ja kohtutäiturite tegevusega. Kohustuste täitmine valmistab muret nii võlgnikele, võlausaldajatele kui nende lähedastele. Siia alla kuuluvad näiteks küsimused selle kohta, millist vara on lubatud arestida, kui palju peab võlgnikule sissetulekust alles jääma, nõuete aegumine ning võlgnikule kuuluv ühis- või kaasomand.

 

Võlgniku varade arestimine
Kohtuotsuse täitmisele sundimine
Sundtäitmisega seotud küsimused

Äriõigus tegeleb ettevõtete sünni ja surmaga ning kõigega, mis jääb nende kahe vahele.

Äriõigus tegeleb ettevõtete sünni ja surmaga ning kõigega, mis jääb nende kahe vahele. Siia alla kuuluvad nii äriühingu endaga seotud dokumendid (asutamisel, ümberkujundamisel, lõpetamisel jne), kui jooksva tegevusega seonduv (lepingud, dokumendi, vaidlustes või muus asjaajamises esindamine).

Maksuõigus tegeleb kõikvõimalike tehingutega seonduvate maksuteemaliste küsimustega.

Maksuõigus tegeleb kõikvõimalike maksuteemaliste küsimustega. Sagedamini valmistavad RED Õigusabi klientidele muret käibe-, tulu-, sotsiaal-, maa- või tollimaks ning erinevad deklareerimisküsimused.

 

Maksuotsuste vaidlustamine
Kinnisvara omandamise ja võõrandamisega seotud riskid
Töösuhtega seotud maksuriski